Politika ochrany osobných údajov a používania súborov cookie

Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o., (ďalej označovaná ako „spoločnosť PVM“) záleží na ochrane vášho súkromia a zaviazala sa chrániť ho. Spoločnosť Perfetti Van Melle môže zhromažďovať osobné údaje od návštevníkov webovej lokality www.perfettivanmelle.sk .

Túto webovú lokalitu prevádzkuje spoločnosť PVM.

V politike ochrany osobných údajov sa uvádza, aký typ údajov zhromažďujeme, ako ich používame a chránime.

Dozviete sa v nej, ako postupovať, ak nechcete, aby sme pri návšteve webovej lokality zbierali vaše osobné údaje, aj ako môžete zmeniť údaje, ktoré ste nám už poskytli.

Táto politika ochrany osobných údajov sa netýka bannerov, lotérií a iných reklám alebo propagačných akcií, ktoré môžeme sponzorovať alebo sa na nich podieľať na webových lokalitách vo vlastníctve tretích strán.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom na účely takéhoto spracovania je spoločnosť Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o. zo spoločnosti PERFETTI VAN MELLE (uveďte celý názov spoločnosti PVM).

Druhy spracovávaných osobných údajov

Navigačné údaje

Počítačové systémy a softvérové postupy, ktoré sa podieľajú na fungovaní tejto webovej lokality, sa pri ich bežnom používaní dostanú k niektorým osobným údajom, ktorých prenos sa predpokladá pri používaní protokolov internetovej komunikácie. Tieto informácie sa nezhromažďujú na to, aby boli priradené k identifikovaným osobám, ale prostredníctvom procesov a asociácií s údajmi vlastnenými tretími stranami by mohli vzhľadom na svoju povahu viesť k identifikácii používateľov. Do tejto kategórie údajov patria adresy IP alebo názvy uložené v doméne počítačov, ktoré používajú osoby pristupujúce k webovej lokalite, adresy v notácii URI ( Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, čas požiadavky, spôsob použitý na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru prijatého v odpovedi, číselný kód zobrazujúci stav odpovede servera (dobre, chyba atď.) a ďalšie parametre spojené s operačným systémom a štruktúrou a podmienkami počítača používateľa. Tieto údaje sa používajú iba na získanie anonymných štatistických informácií o používaní webovej lokality a na kontrolu jej správneho výkonu. Po spracovaní sa okamžite odstránia. Tieto údaje sa môžu použiť na vyšetrenie zodpovednosti, ak sa na webovej lokalite vyskytne trestná činnosť súvisiaca s spracovaním údajov.

Osobné údaje

Môžeme zhromažďovať osobné údaje. Osobné údaje sú informácie, na základe ktorých môžete byť osobne identifikovaní.

Obvykle ide o meno, adresu, názov obrazovky, e-mailovú adresu, telefónne číslo a informácie o kreditnej karte. Údaje poskytované používateľmi môžeme zhromažďovať len s cieľom odpovedať na vznesené otázky a s týmito údajmi budeme zaobchádzať v súlade s touto politikou a príslušnými právnymi predpismi.

Údaje dobrovoľne poskytnuté používateľom

Voliteľné, explicitné a dobrovoľné poskytnutie osobných údajov používateľom v registračných formulároch, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej lokalite, znamená následné získanie týchto údajov, ktoré odosielateľ poskytol. Tieto údaje budú spracovávané spoločnosťou PVM s cieľom odpovedať na požadovanú službu a v prípade, že poskytnete svoj súhlas, aj na zasielanie informačných a reklamných materiálov prostredníctvom e-mailu.

Ochrana detí

Spoločnosť PVM sa zaväzuje chrániť osobné údaje detí. Lokalita je navrhnutá a určená na použitie osobami vo veku nad 15 rokov. Ak máte viac ako 15 rokov, ale menej ako 18 rokov, mali by ste si pozrieť podmienky tejto politiky ochrany osobných údajov s osobami, ktoré majú za vás rodičovskú zodpovednosť, aby sa zaistilo, že im obaja rozumiete. Hoci nie sme povinní zisťovať vek používateľov, môžeme vykonávať overovacie kontroly.

Ak máte menej ako 15 rokov, pamätajte, že na používanie tejto webovej lokality potrebujete povolenie/súhlas osoby, ktorá má za vás rodičovskú zodpovednosť, aby ste sa s nami mohli spojiť odoslaním vašich osobných údajov.

Účel spracovania

Dobrovoľne sa rozhodujete, či nám chcete poskytnúť svoje osobné údaje. V niektorých prípadoch sú osobné údaje potrebné na vykonávanie určitých funkcií. V rámci webovej lokality môžete byť vyzvaní na poskytnutie osobných údajov, aby ste sa mohli prihlásiť do losovaní alebo súťaží, dostávať informácie alebo poštové zásielky, vyplniť prieskum alebo poslať komentár alebo dopyt. V takých prípadoch spoločnosť PVM používa kontextovú obrazovku s informáciami o spracovávaní osobných údajov a začiarkavacie políčko na získanie súhlasu. Uisťujeme vás, že spoločnosť PVM nezhromažďuje žiadne osobné údaje, pokiaľ ich neposkytnete dobrovoľne.

Vaše osobné údaje používa na účely, na ktoré boli získané (napr. na zodpovedanie vášho dopytu, zaradenie do súťaže alebo odoslanie vzorky). Môžu sa použiť aj na skvalitnenie našich produktov a webových lokalít a na kontakt s vami v súvislosti s inými produktmi a službami, ktoré by vás mohli zaujímať (vrátane tých, ktoré ponúkame spoločne s inými spoločnosťami). Môžeme ich poskytnúť alebo preposlať iným spoločnostiam zo skupiny Perfetti Van Melle a tretím stranám, ktoré priamo podporujú činnosti spoločnosti PVM a vývoj webovej lokality.

Informácie, ktoré ste nám poskytli, môžeme doplniť aj o iné informácie, ktorými disponujeme alebo ktoré dostávame od tretích strán. Postupujeme tak na marketingové účely, aby sme poskytovali adresnejšie produkty a služby, ktoré uspokoja vaše potreby.

Opatrenia pri spracovávaní

Je dôležité vedieť, že osobné údaje sa spracúvajú v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Osobné údaje spracúva spoločnosť PVM alebo sprostredkovateľ, ktorého určila priamo spoločnosť PVM, a to len na takú dobu, ktorá je potrebná na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené alebo následne spracované.

Dodržiavame osobitné bezpečnostné postupy, aby sa zamedzilo riziku ich neúmyselného alebo iného zničenia alebo straty, riziku neoprávneného prístupu k údajom alebo riziku spracovateľských operácií, ktoré sú nezákonné alebo nezlučiteľné s účelmi, na ktoré boli údaje zhromaždené. V súlade so zákonom spoločnosť PVM prijala ďalšie bezpečnostné opatrenia v súlade s hlavnými medzinárodnými štandardmi s cieľom minimalizovať riziká týkajúce sa dôvernosti, neporušenosti a dostupnosti zhromaždených a spracovávaných osobných údajov.

Poskytovanie, oznamovanie a šírenie údajov

Údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme previesť alebo oznámiť iným spoločnostiam zo skupiny Perfetti Van Melle a tretím stranám, ktoré priamo podporujú činnosti spoločnosti PVM a vývoj webovej lokality. Spoločnosť PVM v niektorých prípadoch poveruje tretie strany spracovaním a analýzou údajov. S výnimkou týchto prípadov údaje nebudú zverejnené ani poskytnuté nikomu inému, pokiaľ to nebude v súlade so zmluvnými alebo zákonnými požiadavkami alebo ak na to používateľ neposkytol súhlas.

Spoločnosť PVM a jej externí sprostredkovatelia prevedú a spracujú vaše osobné údaje s využitím príslušných opatrení na zachovanie bezpečnosti osobných údajov.

Práva dotknutej osoby

Spoločnosť PVM informuje používateľa, že má právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie, právo požiadať o obmedzenie spracovávania alebo namietať proti spracovávaniu, ako aj právo na prenos údajov alebo právo odvolať svoj súhlas, a to podaním písomného oznámenia spoločnosti na adresu Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava alebo poslaním e-mailu na adresu pvmdpo@it.pvmgrp.com adresovaného do rúk zodpovednej osoby, pričom vždy poskytnite kópiu preukazu totožnosti alebo iného dokladu, ktorý preukazuje vašu totožnosť.

Spoločnosť PVM si vyhradzuje právo kedykoľvek pred doručením výhier overiť pravosť osobných údajov, ktoré účastník poskytol, ako aj vek a totožnosť výhercov.

Súbory cookie

Cookie sú textové súbory, ktoré server webovej stránky vkladá do pevného disku vášho počítača. Spoločnosť Perfetti Van Melle používa súbory cookie na uľahčenie používania svojich webových lokalít a na lepšie prispôsobenie danej lokality a jej produktov vašim záujmom a potrebám. Súbory cookie sa môžu použiť aj na urýchlenie vašich budúcich aktivít na našej lokalite. Lokalita napríklad môže zistiť, že už ste poskytli osobné údaje a nebude požadovať rovnaké informácie druhý raz.

Súbory cookie môžeme používať aj na zhromažďovanie informácií o vašom počítači, napríklad o adrese IP (číslo pridelené vášmu počítaču pri každom surfovaní na internete) alebo o type používaného internetového prehliadača alebo operačného systému, a na prepojenie týchto informácií s vašimi osobnými údajmi. Cieľom je zaistiť, aby naše lokality predstavovali najlepšiu webovú skúsenosť a boli efektívnym zdrojom informácií.

Na uloženie týchto súborov cookie spoločnosť Perfetti Van Melle používa kontextovú obrazovku s informáciami o súboroch cookie a začiarkavacie políčko na získanie súhlasu. Súbory cookie môžete tiež deaktivovať v nastaveniach prehliadača. Odmietnutie súborov cookie na navštevovaných lokalitách môže viesť k tomu, že nebudete môcť navštíviť určité oblasti lokality alebo dostávať personalizované informácie pri návšteve lokality.

Zmeny aktuálnej politiky ochrany osobných údajov

Spoločnosť PVM pravidelne kontroluje svoju politiku ochrany osobných údajov a bezpečnostnú politiku a v prípade potreby ju reviduje v súlade so zmenami vyplývajúcimi z právnych predpisov, organizácie alebo technologického vývoja. Každá zmena uvedenej politiky bude zverejnená na tejto stránke.