PRÁVNE OZNÁMENIE

Vlastníkom tohto webového sídla www.perfettivanmelle.sk. („web“) jePerfetti Van Melle Slovakia, s.r.o. („PVM“), spoločnosť patriaca do skupiny PERFETTI VAN MELLE („SKUPINA PVM“) s nasledujúcimi identifikačnými údajmi:

Sídlo: Gorkého 3, 811 01 Bratislava

DAŇOVÝ ID KÓD: IČO: 31337694

Telefón: +421 259 102 825

Fax: +421 259 102 826

Údaje o registrácii: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 3943/B

Prístup k webu

V tomto právnom oznámení sa upravuje prístup k webu a jeho používanie zo strany používateľa („používateľ“) s cieľom poskytnúť používateľovi informácie týkajúce sa SKUPINY PVM, spoločnosti PVM, jej produktov, aktivít a propagačných akcií.

Prístupom k webu a jeho používaním používateľ akceptuje podmienky tohto právneho oznámenia, politiku ochrany osobných údajov a používania súborov cookie [1] a politiku používania súborov cookie [2] daného webu.

Pred použitím webu si používateľ musí pozorne prečítať právne oznámenie, politiku ochrany osobných údajov a politiku používania súborov cookie, keďže kedykoľvek môžu byť upravené alebo pozmenené. Ak používateľ neprijíma podmienky právneho oznámenia, nesmie používať web ani jeho obsah.

Používanie a funkcia webu

Používateľ súhlasí, že web a tam uvedené informácie bude používať starostlivo, že bude dodržiavať jeho pravidlá a toto právne oznámenie, ako aj iné ďalšie podmienky, ktoré spoločnosť PVM môže v tejto súvislosti stanoviť.

Používateľ ďalej nesmie spáchať žiadny trestný čin s úmyslom poškodiť, zneužiť alebo preťažiť web alebo akoukoľvek formou zabrániť jeho normálnemu používaniu a fungovaniu.

Používateľ je informovaný, že v prípade nedodržania právneho oznámenia, politiky ochrany osobných údajov alebo politiky používania súborov cookie alebo v prípade nesplnenia akýchkoľvek iných relevantných podmienok uvedených na webe, spoločnosť PVM si vyhradzuje právo obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť používateľovi prístup na web, pričom na to použije akékoľvek potrebné technické prostriedky.

Spoločnosť PVM sa snaží zachovávať dobrú prevádzkyschopnosť webu, predchádzať chybám a v prípade potreby ich opraviť a udržiavať obsahu webu riadne aktualizovaný. Spoločnosť PVM však negarantuje dostupnosť ani kontinuitu prístupu k webu, ani neprítomnosť chýb v jeho obsahu alebo jeho príslušnú aktualizáciu.

Zodpovednosť

Prístup k webu a používanie informácií alebo mechanizmov uvedených na webe sa uskutočňuje výhradne na zodpovednosť používateľa.

Spoločnosť PVM nie je zodpovedná za žiadne škody ani straty vyplývajúce priamo alebo nepriamo prístupu k webu alebo použitia tam uvedených informácií, a najmä nie za informácie týkajúce sa tretích strán, ktoré nepatria k spoločnosti PVM, čo zahŕňa okrem iného informácie vyprodukované informačnými systémami alebo spôsobené vírusmi alebo útokmi na systém. Podobne spoločnosť PVM nie je zodpovedná za škody, ktoré môžu používateľovi vzniknúť z dôvodu nevhodného používania webu, servisu alebo problémov s pokrytím, výpadkov, nedostatočnej alebo chybnej komunikácie alebo internetovej komunikácie.

Spoločnosť PVM nie je zodpovedná ani za žiadne škody alebo straty vzniknuté v softvéri alebo hardvéri používateľa vyplývajúce z prístupu k webu a jeho používania.

Používateľ je zodpovedný za škody alebo straty akéhokoľvek charakteru, ktoré môžu vzniknúť spoločnosti PVM v dôsledku porušenia ktorejkoľvek povinnosti, ktorá sa kedykoľvek vzťahuje na používateľa v zmysle tohto právneho oznámenia alebo iných podmienok stanovených na webe alebo príslušných právnych predpisov.

Politiky týkajúce sa prepojení

a) Prepojenia na web

Každá tretia strana, ktorá chce zaradiť na webovú lokalitu prepojenie na daný web („odkazujúca webová lokalita“), musí získať predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti PVM, dodržiavať aktuálne právne predpisy a za žiadnych okolností nebude mať možnosť uložiť svoj vlastný obsah alebo externý obsah, ktorý i) je nezákonný, škodlivý, násilný, rasistický, diskriminujúci, ponižujúci, súvisiaci so sexom a pod. alebo ktorý je ii) neprimeraný alebo nevhodný vo vzťahu k činnosti spoločnosti PVM.

Prepojenie v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť PVM podporuje, presadzuje, zaručuje, kontroluje alebo odporúča obsah alebo služby odkazujúcej webovej lokality a nezodpovedá za obsah, ktorý je na nej uvedený.

V prípade nedodržania ktorejkoľvek z uvedených podmienok spoločnosť PVM okamžite pristúpi k odobratiu súhlasu udelenému odkazujúcej webovej lokalite, ktorá bude povinná prepojenie odstrániť.

b) Prepojenia na iné internetové lokality

Na webe môžu byť umiestnené ďalšie prepojenia, ktoré používateľovi umožňujú prístup k iným webovým lokalitám („ prepojeným webovým lokalitám“).

Existencia prepojených webových lokalít v žiadnom prípade nepredstavuje odporúčanie, propagovanie, označenie ani súhlas zo strany spoločnosti PVM v súvislosti s vyhláseniami, obsahom alebo službami poskytovanými prostredníctvom prepojených webových lokalít. Spoločnosť PVM preto nie je zodpovedná za obsah a iné podmienky prepojených webových lokalít. Používateľ je preto jedinou osobou zodpovednou za ich kontrolu a odsúhlasenie pri každom prístupe a použití.

Duševné vlastníctvo

Všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa dizajnu, databáz, základných počítačových programov (vrátane zdrojových kódov), ako aj rôznych prvkov tvoriacich web (textov, grafiky, fotografií, videí, zvukových záznamov, farebných kombinácií a pod.) („obsah“), ako aj ich štruktúry, výberu a poradia sú majetkom spoločnosti PVM, SKUPINY PVM alebo ich poskytovateľov licencií. Všetky logá uvedené na webe (okrem iného napríklad vrátane ochranných známok alebo dizajnov) sú majetkom spoločnosti PVM, SKUPINY PVM alebo ich poskytovateľov licencií.

Používanie webu neznamená poskytnutie akýchkoľvek práv k webu alebo jeho obsahu.

Používateľovi sa prísne zakazuje reprodukovať, transformovať, distribuovať, verejne oznamovať, sprístupňovať, extrahovať alebo akoukoľvek formou neoprávnene šíriť alebo používať web, jeho obsah alebo logá spoločnosti PVM.

Neoprávnené použitie obsahu, webu alebo log spoločnosti PVM, ako aj poškodenie práv duševného vlastníctva spoločnosti PVM alebo SKUPINY PVM môže viesť k uplatneniu príslušných právnych žalôb a z toho vyplývajúcich povinností.

Oddeliteľnosť

Ak nejaké ustanovenie tohto právneho oznámenia bude vyhlásené za úplne alebo čiastočne neplatné, táto neplatnosť bude mať vplyv len na predmetné ustanovenie alebo jeho časť, pričom v zvyšnej časti sa nemení, jedine s prihliadnutím na dotknuté ustanovenie alebo jeho časť. V tejto súvislosti bude výslovne neplatné len zneplatnené ustanovenie tohto právneho oznámenia a žiadna jeho časť alebo ustanovenie nebudú neplatné, ovplyvnené alebo dotknuté vzhľadom na toto zneplatnenie s výnimkou prípadu, kedy by bolo nevyhnutné úplné a celistvé ovplyvnenie tohto právneho oznámenia.[1] Vložiť prepojenie na politiku ochrany osobných údajov.

[2] Vložiť prepojenie na politiku používania súborov cookie.