Naša vízia

Posliníme naše vedúce postavenie
v cukrovinkovom odvetví tým, že pre zákazníkov vytvoríme hodnotu a potešenie prostredníctvom nápaditých produktov výnimočnej chuti
a vysokej kvality.

Naše poslanie

My, spoločnosť Perfetti Van Melle:

  • vyvíjame, vyrábame a predávame naším zákazníkom inovatívne produkty vysokej kvality vďaka efektívnemu využívaniu zdrojov a spolupráci s našimi obchodnými partnermi
  • vytvárame pracovné miesta pre našich zamestnancov, ktoré sú postavené na vzájomnej dôvere, rešpekte, uznaní a ocenení rozmanitých schopností jednotlivých pracovníkov; miesta, ktoré všetkým zamestnancom prinášajú uspokojenie
  • vážime si našu úlohu, ktorú zohrávame v spoločnosti ako organizácia odhodlaná byť sociálne zodpovednou firmou s dôrazom na ochranu životného prostredia
  • vytvárame ekonomickú hodnotu prostredníctvom celkového rastu a zisku
Nepretržité nasledovanie týchto zásad nás dovedie k naplneniu našej vízie.
2 2 kolaz mentos chupachups

Naše hodnoty

Hodnoty, ktorými sa v Perfetti Van Melle riadime a ktoré nám pomáhajú dosiahnuť naše poslanie, si vyžadujú odvahu, víziu, dôveru, odhodlanie a pragmatizmus. Nasledujúce hodnoty nám pomáhajú k tomu, aby sme dosiahli naše poslanie:

Blue icon of a fruit representing 'Integrity without compromise'
Blue icon of a trophy representing 'Achieving excellence'
Blue icon of a basket representing 'Dedication to the customer'
Blue icon of two people representing 'Care for our people'
Blue icon of the world representing 'Social & environmental responsibility'
Blue icon of a hot air balloon representing 'Independence'
 

Naše podnikateľské činnosti uskutočňujeme čestne a poctivo, s najvyššou úctou voči tým,
s ktorými spolupracujeme.

Usilujeme sa dosahovať najvyššiu kvalitu vo všetkom, čo robíme. Snažíme sa o neustále zlepšovanie našich postupov. Nepretržite kladieme dôraz na čo najefektívnejšie využívanie zdrojov a vždy upriamujeme pozornosť aj na tie najmenšie detaily.

Uspokojujeme rozmanité potreby a priania našich spotrebiteľov tým, že predčíme ich očakávania. Robíme im radosť našimi lahodnými, inovatívnymi a modernými produktami vysokej kvality.

Snažíme sa po celom svete vytvárať pracovné miesta, v ktorých nechýba tímová práca, angažovanosť, otvorená komunikácia, flexibilita a zábava. Pristupujeme ku svojim pracovníkom so všetkou spravodlivosťou; vážime si rozličné prístupy, odborné znalosti, skúsenosti i pozadie, z ktorého pochádzajú. Uvedomujeme si, že práve vďaka tejto rôznorodosti dosahujeme vyššiu kreativitu a porozumenie. Podporujeme náš personál v preberaní iniciatívy a očakávame, že sa svojej práce chopia s vášňou a odhodlaním. Ponúkame svojim zamestnancom príležitosti neustáleho sebarozvoja a účasť na školeniach. Vďaka tomu majú všetci pracovníci možnosť plne rozvinúť celý svoj potenciál.

Naše obchodné aktivity budeme uskutočňovať vždy zodpovedne a s rešpektom voči stanoveným zákonom krajín, v ktorých pôsobíme. Budeme sa podieľať na rozvoji miestnych komunít v súlade s legitímnymi možnosťami nášho podnikania. Budeme dbať na bezpečné a zodpovedné chovanie voči prírode s cieľom minimálneho dopadu našich aktivít na životné prostredie a pozitívneho vplyvu na trvale udržateľný rozvoj.

Sme odhodlaní dosahovať ambiciózne podnikateľské ciele, a tak zaisťovať rentabilitu spoločnosti, čo nám zaručí samostatný rast a rozvoj.

Naše silné stránky

Blue icon of a tick representing 'Quality'
Blue icon of a light bulb representing 'Innovation'
Blue icon of a graph representing 'Marketing'
Blue icon of two leaves representing 'Environment'
Blue icon of a person representing 'People'
 

Spotrebitelia po celom svete si chcú byť istí, že produkty, ktoré si kupujú, dosahujú bezkonkurenčnú kvalitu. Venujeme preto najvyššiu pozornosť výberu tých najlepších surovín, rozvoju špičkového výrobného procesu ako aj výskumu, vďaka ktorému prichádzame na nové
a lepšie pracovné postupy.

Naši spotrebitelia sú veľmi vnímaví voči novým zážitkom a konceptom. Chceme byť tými, kto ich príjemne prekvapí novými produktmi, príchuťami, obalmi i celkovými konceptami produktov. Tými, kto im jednoducho pomôže "osladiť" si život. Z tohto dôvodu prikladáme najvyšší strategický význam výskumu a vývoju nových produktov.

Aby sme dokázali identifikovať a predvídať dopyt spotrebiteľov, kladieme veľký dôraz
na porozumenie trhu a jeho trendom. Taktiež chceme zostať "na rovnakej vlne" s tými spotrebiteľmi, ktorí si naše produkty už kúpili. Práve preto pravidelne vyvíjame efektívne propagačné nástroje a pútavé reklamné kampane.

Úcta k životnému prostrediu je v Perfetti Van Melle základnou zásadou. Nielen prostredníctvom dodržovania lokálnych zákonov a regulácií, ale aj snahou o minimalizáciu dopadov našich aktivít na životné prostredie. Podstatou tejto snahy je zdokonaľovanie efektivity výrobných procesov, čo nám umožňuje znižovať množstvo odpadu a čo najlepšie využívať prírodné zdroje. Rovnako dôležitá je pre nás voľba obalov a distribučných stratégií, ktoré sú prívetivé
k životnému prostrediu.

Za naším úspechom stojí iniciatíva, entuziazmus, vášeň, odhodlanie a kreativita našich zamestnancov. Snažíme sa vytvoriť inšpiratívne pracovné prostredie a zaručiť podmienky úplného bezpečia behom pracovného výkonu v našich továrňach. V neposlednej rade je našou prioritou ponúknuť všetkým našim zamestnancom po celom svete príležitosť k rozvoju
a pracovnému rastu.

Kvalita, inovácia, znalosť trhu a priania spotrebiteľov.
Toto sú základy, na ktorých spoločnosť Perfetti Van Melle v priebehu rokov postavila svoj úspech - úspech, ktorý rastie každým dňom.